Guldkorns-samling af C. O. Rosenius

Husk: Vor udvikling, vor sjæletilstand i al evighed har ofte sin baggrund i hvilke bøger vi har læst i livet, og hvilken forkyndelse vi foretrak.

 

Tænk derfor over: Hvor skadelig det er at læse! Husk dette godt! Og: hvor skadelig det er at høre!

Vel og mærke; når det du læser eller hører ikke er godt for din åndelige helse! For det går ind i din udødelige sjæl som gift i et legeme, og forgifter for tid og evighed det dyrebareste du ejer.

 

"Men der er da ingen fare for dem som ved at den hellige Bibel er Guds ord!", mener måske nogen. Og det er fra én side set ganske rigtigt. For den som omgås Bibelens ord som Guds ord, med frygt, lydighed og ydmyghed, og et barnesind som beder om Guds Ånd, sådan som Guds ord kræver, skal også der finde det rette livets vand. Og vil også ved Guds trofasthed blive bevaret fra dødelige vildfarelser.

 

Men, Åh, som vi kender til at brønden er dyb, og som vi trænger til nogen til at hente det op for os! Vi trænger til øsekar, forkyndere og lærere som kan fremlægge alle Bibelens hellige hemmeligheder i lyset.

 

Og da er det at farer kan opstå, også for os som tror Bibelen. For der er mange slags lærere og forkyndere. Selv djævelen tog jo Bibelens ord i brug da han fristede Kristus i ørkenen. Og de fleste djævelens apostle gør det samme.

C.O.Rosenius i "Veiledning til fred"

 

---oooOooo---

 

Hvad er forskellen på dagens forkyndelse og god gammel vækkelsesforkyndelse?

Jo, efter dagens forkyndelse bliver tilhørerne siddende tilbage med noget de skal gøre, noget de skal modtage eller noget de skal være.

 

Under den gamle vækkelsesforkyndelse, derimod, gik tilhørerne ”fortabt” og mistede enhver tro på at de kunne blive frelst. – Så fik de at se sig frelst i Kristus – og så var de FRI.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

Korte citater fra bogen ”Vejledning til fred”.

 

Den sande omvendelse, lovens rette og gennemgribende værk i synderens hjerte, er helt nødvendig. Uden at dette er sket, er alt åndeligt stræb forgæves. Og al tro, al gudsfrygt, ja, Kristus og hans fuldbragte værk, er da til ingen nytte for dette menneske.

 

Omvendelsens første og egentlige endemål er absolut ikke at du gennem den skal blive benådet af Gud. Men at du skal drives til Kristus.

 

Du forstår at hvis syndserkendelsen er ret, så vil du ikke selv opleve den sådan som du vil have den. For da ville du finde trøst i noget i dig selv.

 

Det største, mest almindelige og farligste misbrug (av Guds ord), er at bare sidde under forkyndelsen, bare forstandsmæssig at tage Guds ord til sig, men aldrig begynde at gøre efter det. Dette var Judas Iskariots vej til forhærdelse.

 

Hvem har vel det helt klart for sig, at det er forsømmelse i det at bruge Guds ord, som er grunden til al åndelig elendighed i verden, al svaghed i menigheden og hos den enkelte? Mens flittig og ret brug af Guds ord er grunden til alt åndelig godt i verden.

 

Vor opfattelse af Kristi ord afhænger altså af hvor nær vore egne tanker og sind er til hans tanker og sind.

Guds evige vilje og beslutning om hvordan vi skal blive frelst, må blive den dybeste grundvold for min tro.

Der hvor loven ikke knuser og døder, der kan evangeliet ikke give liv og kraft!

 

---oooOooo---

 

Alt slags ondt, både vor selvlavede frelsesvished og vor fortvivlelse, kommer af den falske holdning at vi skulle være i stand til at udrette noget som helst godt. Sådan er vor natur. Lad os aldrig glemme det.

 

Men, åh, hvilken nyttig ydmygelsesproces for vor åndelige helse, - og hvilken salig fred, hvilken hvile og sabbatsro for sjælen, - når jeg kan se at jeg ikke er i stand til at udrette noget som helst. Ikke en gang at tænke eller ville. Ikke en gang frygte eller tro. Ikke elske eller gøre.

 

Men bare må erkende at alt bare er nåde og gave gennem Jesus Kristus vor Herre!

Åh, hvilken salig fred og sabbatsro for sjælen at helt og holdent have alt bare i ”Herren, både retfærdighed og styrke!”

 

---oooOooo---

 

Bare ét middel. 

 

Et ret kristent liv på alle områder bliver aldrig virkelighed og handling, men bare ord og tanker – hvis ikke Kristi ord får lov at bo rigelig i os, i al visdom.

 

Det findes nemlig intet andet middel til altid at blive i troen og kærligheden, i et saligt og fortroligt samfund med Frelseren, med kærlighedens lyst og kraft til et kristent liv – uden dette eneste:

 

Daglig på ny at komme tilbage til Ordet.

Læse, tale, skrive og synge om Kristus.

Lære og formane os selv og hverandre hver eneste dag!

 

Ved det skal alt åndeligt ondt kunne læges, og alt godt blive givet os.

Mod synder, mod fristelse til utroskab, mod letsindighed, mod alle slags vildfarelser og falske ånder, kort sagt mod alt ondt hjælper bare dette ene: Flittig brug af Kristi Ord.

 

Der findes ingen sådan evangelisk visdom, ingen slags troens metode som bare med dette altid at kunne holde min tro levende og min ånd varm.

 

Ikke engang Luther kendte til nogen sådan kunst. For der findes bare et eneste middel til dette: Daglig at komme tilbage til det samme evangelium. Helt enkelt slå op i bogen, læse noget af den, tale lidt om dette, skrive om det til en ven, synge en evangelisk sang – med bøn om Guds nærvær over alt dette. Der har du hele Israels styrke!

For på denne måde er det Herren bor hos sit folk. Han kan ikke forsvinde der hvor vi i hjertelig oprigtighed er optaget med ham – selv om det skulle ske i stor svaghed og svigtende tro – som de to Emmausvandrerne. Han går altid med os på vejen, udlægger Skrifterne for os og gør vore hjerter brændende.

 

Derfor: Ordet! Ordet! brug bare flittig og hjertelig Ordet! Helst i samfund med andre; lære og have opbyggelige samtaler med hinanden –.  Og alt skal blive lægt, og alt blive vel!

 

Det er Ordet om Kristi retfærdighed som er troens egentlige livsnæring.

 

---oooOooo---

 

Den sande omvendelse, lovens rette og gennemgribende værk i synderens hjerte, er helt nødvendig. Uden at dette er sket, er alt åndelig stræb forgæves. Og al tro, al gudsfrygt, ja, Kristus og hans fuldbragte værk, er da til ingen nytte for dette menneske.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

Den som aldrig frygter for sin åndelige tilstand, har virkelig grund til at frygte!

Rosenius i Husandagtsbogen 16. marts.

 

---oooOooo---

 

Der hvor loven ikke knuser og døder, der kan evangeliet ikke give liv og kraft!

Romerbrevets budskab II s.462

 

---oooOooo---

 

Vi ser det er rigtigt, det Luther siger, at ”…den som ikke vil bekende at han er hellig og retfærdig, men i stedet altid klager over hvor stor en synder han er, han opfører sig som om han vil sige: Jeg tror ikke at Kristus er død for mig. Heller ikke at jeg er døbt, eller at Kristi blod har renset mig, eller kan gøre mig ren. Jeg tror ikke at et eneste ord er sandt af Skriftens vidnesbyrd om Kristus.”

Husandagtsbogen 26.april

 

---oooOooo---

 

Efter at Gud gav sin Søn til soning for alle vore synder, er der ikke noget hans nidkærhed brænder for som for sin Søns ære.

Og efter at Gud hørte sin Søns nød og råb fra jorden, tåler han ikke at nogen synder selv vil gøre sig værdig til himmelen.

C.O.Rosenius

 

 ---oooOooo---

 

”Du har bare trættet mig med dine synder”, (Es. 43:24b), ”trættet mig”! – Hør! Hans sjæl har kæmpet! Det har kostet den kære Herre Jesus kamp at frelse os fra vore synder!

Vil du se hvad disse ord betyder: ”Du har bare trættet mig med dine synder”, så må du rette blikket mod Getsemane og mod Golgata!

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

”Jeg kan aldrig få troen ren og sagen klar, uden at jeg forestiller mig at jeg selv står uden noget som helst nådens værk i sjælen, - uden helliggørelse, anger og tro -, og har al min trøst udelukkende i Kristus, at han har gjort, og fortsat gør, alting for mig”.

s.167 i Romerbrevets budskab kap. 1-5.

 

---oooOooo---

 

Er Adams synd ikke vor - så er Kristi retfærdighed heller ikke vor.

s.302 i Romerbrevets budskab kap. 1-5.

 

---oooOooo---

 

Så siger du: ”Men Gud er vel for Kristi skyld nådig, så han tilgiver mig når jeg ikke kan opfylde alt?” Nej, Gud er absolut ikke nådig mod nogen som skylder noget i forhold til loven.

Det er noget ganske andet med dem som ved troen ejer Kristi retfærdighed. Disse står ikke i nogen som helst gæld til loven.

For de har ved Kristus - ved Kristus - nøjagtig den retfærdighed loven kræver, Rom. 8:4. Netop ”det som var umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen Søn...”, vers 3. For: De er ikke under loven, men under nåden, Rom. 6:14,15.

Men den som er under loven, får ikke den mindste synd tilgivet. Det stadfæster Jesus selv: ”Ikke en bogstav eller en tøddel af loven skal forgå”, Matt. 5:18.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

Hvis Gud skulle dømme sine hellige efter det de er i sig selv, da var der ikke en eneste sjæl som blev frelst!

 s.128 i Romerbrevets budskab kap. 1-5.

 

---oooOooo---

 

Du forstår at hvis syndserkendelsen er ret, så vil du ikke selv opleve den sådan som du vil have den. For da ville du finde trøst i noget i dig selv.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

Gudsbarnets erfarne sandheder:

  • Troen må fratages mennesket for at det kan tro.

  • Gennem anfægtelse skal vi lære at troen ikke er noget vi "har."

  • Og det at tro er ikke noget vi "kan."

  • At være en troende er ikke noget vi "er."

  • Troen er ikke en åndelig egenskab eller evne.

  • Mennesket skal opdage at troen ikke er vor frelse, lige så lidt som Åndens frugter er det. Kristus selv er vor frelse.

  • Troen lever altid af Ordet om Kristus.

  • Men Ordet er ikke noget som står til menneskets vilkårlige disposition.

  • Og troen er ikke noget mennesket selv kan fremvise eller gribe.

  • Alene Gud taler ved Ånden det Ord som er troens indhold, og som skaber troen.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---

 

Trøst i at gøre eller at høre

 

Dette at du bliver i Kristus, og at han bliver i dig, er ofte den mest skjulte hemmelighed. Men læg mærke til om du lever af Kristi ord og Kristi kærlighed. Er det sådan, da lever du i Kristus, og Kristus lever i dig.

Du ved vel med dig selv om du har din trøst i Kristus. Du kan prøve det bl.a. på dette: Når du tynges og bekymres over dine synder og svagheder - får du da din trøst bare i ordet om Kristi kærlighed, Kristi retfærdighed, Kristi blod? Eller finder dit hjerte trøst i noget i dig selv, eller noget du foretager dig.

Læg godt mærke til om du har din trøst i at gøre, eller i at høre.

Sådan kan du mærke om du lever i troen.

Når du med alt det du selv kan foretage dig, alligevel aldrig bliver trøstet, men bare ved at høre evangeliet, da mærker du at trøsten kommer gennem det du tror. Dette er så vigtigt et punkt, at den som ikke vil blive bedraget må lægge godt mærke til dette.

Rosenius i Husandagtsbogen 23. maj

 

---oooOooo---

 

Rosenius siger: ”Mange har undret sig over hvorfor Luther så stærkt kæmper mod læren om den frie vilje. Men det har sine store grunde. Nemlig om Kristus dør for os hundrede gange, og om han har været aldrig så herligt forkyndt for os, så kan alt dette gøres frugtesløst ved en eneste sætning om viljen, at vi af os selv skulle have kraft til at gøre det gode vi vil”.

C.O.Rosenius

 

---oooOooo---